ലിവർപൂൾ വിജ്നാൽഡിന് പകരക്കാരനായി ലെസ്റ്റർ സിറ്റി താരത്തെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു!

ഈ വരുന്ന സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിന്റോയിൽ ക്ലബ് വിട്ട് പോകുന്ന ജോർജീനിയോ