മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഭാവി താരമാകാൻ ബ്രസീലിയൻ കൗമാര താരം!

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമിൽ എത്തിച്ച ബ്രസീലിയൻ കൗമര താരവും റൈറ്റ്