നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ജോൺ സീന റിംഗിലേക്ക്: സമ്മർ സ്ലാമിൽ റോമൻ റെയിൻസിനെ നേരിടും !

നീണ്ട ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ സൂപ്പർ താരം ജോൺ സീന