യൂറോ കപ്പിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ!

ഉക്രെയ്ൻ vs നോർത്ത് മാസഡോണിയ ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉക്രെയ്നും