തന്റെ കരിയറിൽ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെ വെളിപ്പെടുത്തി: ക്രൂസ്!

ജർമ്മൻ മിഡ്ഫിൽഡർ ടോണി ക്രൂസിന്റെ കരിയറിൽ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ