പുതിയ കോച്ചും മികച്ച യുവതാരങ്ങളും: വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിനായി ഒഡിഷ എഫ്സി!

കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഒഡീഷ എഫ്‌സിയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഏറ്റവും മോശം സീസൺ