കരുത്ത് വർധിപ്പിച്ച് സ്പെയ്ൻ!

പോളണ്ടിനെതിരെയായ മത്സരത്തിനു മുന്നെ കരുത്ത് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്