ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ തോൽക്കണമെങ്കിൽ സിറ്റി തന്നെ വിചാരിക്കണം: സ്റ്റെർലിംഗ് !

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ തോൽക്കണമെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തന്നെ സ്വയം