ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിന് ഇന്ന് തുടക്കം: ടെന്നീസ് ലോകം കളിമൺ കോർട്ടിലേക്ക് !

ടെന്നീസ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങൾക്ക്