മരണ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം: പോർച്ചുഗലും ജർമനിയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ!

യൂറോകപ്പിലെ മരണ ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ നിലവിലെ