പിർലോയെ മാറ്റാൻ യുവൻ്റസ്; മുൻ കോച്ച് അല്ലെഗ്രിയുമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ !

യുവൻ്റസ് കോച്ച് ആൻഡ്രോ പിർലോയെ പുറത്താക്കി പകരം മുൻ മാനേജർ മാസിമിലിയാനോ