അഗ്യൂറോ പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലയർ ആണ്: പെപ്‌!

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് സെർജിയോ അഗ്യൂറോ പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലയെർ