നെതർലാൻഡ്‌ ഉക്രയ്ൻ മാച്ച് പ്രിവ്യൂ! സാധ്യത ഇലവൻ!

യൂറോ കപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി യിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യൻ സമയം