ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഹൂപ്പറിന്റെ 88-ാം നമ്പറിന് സെർബിയയിൽ നിന്നും പുതിയ അവകാശി?

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ സൈനിംഗ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ്