സ്ക്വാഡ് പുതുക്കിപണിയാൻ ആഴ്സണൽ! പോർച്ചുഗീസ് മിഡ്ഫീൽഡറെ സൈൻ ചെയ്യാൻ മുൻഗണന!

സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിന്റോയിൽ ആഴ്സണൽ കോച്ച് മൈക്കൽ അർറ്റെറ്റ സ്ക്വാഡിനെ