റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ചേരാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എംബാപ്പേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ബെൻസെമ!

ഒരു റയൽ മാഡ്രിഡ് കളിക്കാരനാകാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലവിൽ പാരീസ് സെന്റ്