പിഎസ്ജി മാനേജർ പോച്ചെറ്റിനോ തുടരുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് മാനേജ്‌മെന്റ് !

പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ മാനേജൻ മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോ അടുത്ത സീസണിലും