ഫിലിപ്പെ കുട്ടിന്യോക്കായി ലെസ്റ്റർ സിറ്റി: മാർസലോക്കായി താൽപര്യമറിയിച്ച് എവർട്ടൺ!

ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം ഫിലിപ്പെ കുട്ടിന്യോക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്