മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡുമായി സ്വാപ് ഡീലിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ലിവർപൂൾ കൊണാറ്റയുമായുള്ള കരാർ പൂർത്തിയാക്കി!

സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ അറ്റ്ലെറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ