ലിവർപൂൾ മിഡ്ഫീൽഡറെ സ്വന്തമാക്കാൻ ബയേൺ!

ലിവർപൂൾ മിഡ്ഫീൽഡറും ഹോളണ്ട് ഇന്റർനാഷണലുമായ ജോർജീനിയോ വിജ്നാൽഡിനെ