മാർട്ടിനസിനായി വലവിരിച്ച് ലിവർപൂളും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ലിവർപൂളും ഇന്റർ മിലാൻ ഫോർവേഡ് ലൗട്ടറോ