യൂറോ 2020: കിരീടം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ടീമുകൾ !

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടമായ യൂറോ കപ്പ് തുടങ്ങാൻ ഇനി