ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ ഇന്നറിയാം! നാല് ടീമുകളും നേർക്കുനേർ!

യൂറോ കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ ഇന്ന് അറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി 9:30 ന്