പ്രീ ക്വാട്ടർ കടക്കാൻ അസൂറി പട! ഇറ്റലി v/s ഓസ്ട്രിയ ടീം പ്രിവ്യൂ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യൂറോ കപ്പ് പ്രീ