2 താരങ്ങളെ ടോട്ടണത്തിന് കൈമാറി ഹാരി കെയ്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒരുങ്ങുന്നു!

സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിന്റോയിൽ ക്ലബ്ബ് വിടാൻ താൽപര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ