യൂറോ കപ്പിന് ശേഷം ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് ജർമനി കോച്ച് ആയി ചുമതലയേൽക്കും!

ജർമനിയുടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരുടെ കോച്ച് ജോക്കിം ലോയെ