ചെൽസി താരം സിയേച്ചിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ട് സീരി എ ക്ലബ്ബുകൾ !

കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ അജാക്സിൽ നിന്ന് ചെൽസിയിൽ എത്തിയ താരമാണ്