സെൽഫ് ഗോളിൽ ഫ്രാൻസ്: ജർമ്മനിക്ക് തിരിച്ചടി!

യൂറോ കപ്പിലെ മരണ ഗ്രൂപ്പായ ഡി യിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ്