യൂറോ 2020: ഗ്രൂപ്പ് എ ടീം പ്രിവ്യു !

യൂറോകപ്പ് തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളും അവയിലെ ടീമുകൾ