യുവന്റസ് താരം ബുഫൺ തന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു!

യുവന്റസ് ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻ‌ലൂയിഗി ബുഫൺ താരത്തിന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായ