മരണ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി പോരാട്ടം! ടീം പ്രിവ്യൂ!

ഇതുവരെ വരെ നടന്ന മത്സരങ്ങളേക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമാണ് ഇന്ന് രാത്രി