എറിക് ഗാർസിയയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിന് പിക്വെയുടെ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ഒട്ടേറെ സാമ്യതകൾ!

മാഞ്ചർ സിറ്റി താരം എറിക് ഗാർസിയ വരുന്ന സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിന്റോയിൽ എഫ് സി