ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി കരാറിൽ എത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ!

ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ഡാമിർ സോവസിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി കരാറിൽ