റയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൻസലോട്ടി നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ!

റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കാർലോ അൻസെലോട്ടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന