ഉറുഗ്വേയെ വീഴ്ത്തി അർജന്റീന മുന്നോട്ട്!

കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ അർജന്റീന ഉറുഗ്വേ സൂപ്പർ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക്