ചിലിക്ക് പരിക്ക് തിരിച്ചടി: സൂപ്പർ താരത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും!

ചിലി സൂപ്പർ താരം അലക്സിസ് സാഞ്ചസിന് പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റതിനാൽ 14 ന്