മരണത്തിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറിയ രണ്ടാം ഗോൾ: എസ്‌കോബാറിന്റെ കഥ !

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ഹാമിഷ് റോഡിഗ്രസ്, ഫാൽക്കയോ, ഹിഗ്ഗിറ്റ എന്നീ