ക്വാട്ടർ ഉറപ്പിക്കാൻ സ്പെയ്ൻ! സ്പെയ്ൻ v/s പോളണ്ട് ടീം പ്രിവ്യൂ!

ഗ്രൂപ്പ് ഇ യിൽ ക്വാട്ടർ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ സ്പെയ്ൻ പോളണ്ടിനെ നേരിടും.