ചരിത്രം തിരുത്തി ലെവൻഡോസ്കി: ബുണ്ടസ്ലിഗയിൽ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരം !

ഈ സീസണിലെ തന്റെ 41-ാം ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം റോബർട്ടോ ലെവാൻഡോവ്സ്കി ബുണ്ടസ്ലിഗ