പരിക്ക് കാരണം യൂറോകപ്പ് നഷ്ടമായ താരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു മികച്ച പ്ലയിംഗ് ഇലവൻ!

കോവിഡ് 19 കാരണം വൈകിയെത്തിയ യൂറോ കപ്പിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങളെ