വിജയം തുടരാൻ ബ്രസീൽ: ബ്രസീൽ vs പെറു ടീം പ്രിവ്യു!

കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ നാളെ ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലും