കുട്ടിന്യോ ഉൾപ്പെടെ 10 താരങ്ങളെ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിന്റോയിൽ വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബാഴ്സലോണ !

കോവിഡ് 19 കാരണം തകർന്ന ക്ലബിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തിരിച്ച് പിടിക്കാനും