ആദ്യത്തെ ലീഗ് കിരീടത്തിനായി ലില്ലെ, ലീഗ് കിരീടം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പി എസ് ജി!

ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ന് ആവേശകരമായ ദിവസമാണ്. ലീഗ് കിരീടത്തിനായി ലില്ലെയും പാരീസ്