ചെൽസി ഡിഫന്ററും മുൻ യുവന്റസ് പരിശീലകനായ മൗറീഷ്യോ സാരിയും ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലേക്ക്!

ചെൽസിയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിഫന്ററായ ഫിക്കായോ ടോമോറിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ