എംബാപ്പെയോടൊപ്പം കളിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഞാൻ: കരീം ബെൻസെമ !

പിഎസ്ജി സൂപ്പർ താരം കെലിയൻ എംബാപ്പെയോടൊപ്പം കളിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ്