ഐ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ റിലഗേഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫക്ക് കത്തയച്ചു !

ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ലീഗ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഐ ലീഗ്