ഇന്ന് യൂറോ കപ്പിൽ കരുത്തന്മാരുടെ പോരാട്ടം! ഇംഗ്ലണ്ട് v/s ജർമ്മനി സാധ്യത ഇലവൻ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ഇന്ന് യൂറോ കപ്പിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി