പഴയ താരത്തെ യുവന്റസിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: അല്ലെഗ്രി!

ഈ മാസം പുറത്താക്കപ്പെട്ട യുവന്റസ് കോച്ച് പിർളോക്ക് പകരം വന്ന