സ്പെയിനിൽ കിരീടമണിഞ്ഞ് സ്പെയിനിൽ അറ്റ്ലെറ്റികോ മാഡ്രിഡ് !

സീസണിലെ അവസാന ദിവസത്തെ മത്സരത്തിൽ നാടകീയമായ വിജയത്തോടെ ലാലിഗ കീരിടം