മുടങ്ങിയ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ യുഎഇ യിൽ നടക്കും: സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ ധാരണ !

2021 സീസണിന്റെ മധ്യത്തിൽ മുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ